jueves, 1 de enero de 2015

De El Petit Llibre dels dies

En esta página voy a traducir día a día, en orden inverso, las frases recopiladas en una pequeña joya, El petit llibre dels dies, de Laurence E. Fritsch, editada por J.J.Olañeta en 1998 en segunda edición. Es un librito para todo aquel que esté en un proceso de crecimiento y haga alguna práctica de meditación o de darse cuenta.
Cada pensamiento tiene su autor y que aparezcan en mi blog no significa que yo esté en acuerdo total con sus palabras. Es el cojunto de la recopilación lo que para mi tiene un valor  y me gustaría compartir, ya que he buscado el libro, para regalarlo, y no lo han reeditado. Lo seguiré buscando por si acaso. Mientras tanto,esta entrada.


18 de Juny
El passat i el futur només existeixen en relació amb tu; tots dos només són un, ets tu que penses que són dos.
                                                          DJALÂL AL-SIN RUMI

18 de junio
El pasado y el futuro nada más existen en relación contigo; los dos son uno, eres tu que piensas que son dos.
                                                         DJALÂL AL-SIN RUMI   

17 de juny
Set dies (17-23 de juny) per alliberar-se del passat, reorientar-se i posar a prova la pròpia voluntat.

17 de Junio
Siete días (17-23 de Junio) para liberarse del pasado, reorientarse y poner a prueba la propia voluntad.

16 de juny
L'home que no coneix la seva mesura és un home arruïnat.
                                                  HADRAT ALI
16 de Junio
El hombre que no conoce su medida es un hombre arruinado.

                                                  HADRAT ALI


15 de juny
L'arbre es reconeix en els fruits.
                               JESÚS
15 de Junio
El árbol se reconoce en los frutos.
                               JESÚS

14 de juny
Practicar la jardineria és participar activament en els misteris més profunds del univers.
                                                                  THOMAS BERRY
14 de Junio
Practicar la jardinería es participar activamente en los misterios más profundos del universo.
                                                                  THOMAS BERRY13 de juny
El plaer infinit que he après d'obtenir en les coses terrenals
no pot fer-me desviar del meu Amor.
Ja que en la noblesa de les criatures,
en llur bellesa i llur utilitat,
és Déu que jo estimaria
i no jo mateixa.
                    MECHTILDE DE MAGDEBURG

13 de Junio
El placer infinito que he aprendido a obtener en las cosas terrenales
no puede hacerme desviar de mi Amor.
Ya que en la nobleza de las criaturas,
en su belleza y su utilidad,
es Dios que yo amaría
y no a mi misma.
                   MECHTILDE DE MAGDEBURG


12 de juny
Aquells a qui els déus estimen es rejoveneixen.
                                           ÒSCAR WILDE
12 de Junio
Aquellos a quien los dioses aman se rejuvenecen.
                                          OSCAR WILDE

11 de juny
La solitud m' és bona.
Reagrupa el meu argent viu.
                   JEAN COCTEAU
11 de Junio
La soledad es buena para mí.
Reagrupa mi plata viva.
                   JEAN COCTEAU

10 de juny
Set dies (10-16 de juny) per a tornar al ritme de la naturalesa i dels dies, per a esporgar la fi de créixer en harmonia.

10 de Junio
Siete dias (10-16 de Junio) para volver al ritmo de la naturaleza y de los días, para expugar el fin de crecer en armonia.


9 de juny
Qui vol donar el sentit de la vida i no el pren de la vida, és enemic de la vida.
                                                                  PASCAL
9 de Junio
Quien quiere dar el sentido de la vida y no lo toma de la vida, es enemigo de la vida.
                                                                  PASCAL

8 de juny
L'escolta sent l'altre en el seu propi silenci.
                                   MICHEL RANDOM

8 de Junio
La escucha sient al otro en su propio silencio.
                                   MICHEL RANDOM


7 de juny
No es pot dir de ningú que és insignificant, perquè tothom està cridat a veure Déu sense fi.
                                                                                 MARGARIDA PORÈTE
7 de Junio
No se puede decir de nadie que es insignificante porque todo el mundo está llamado a ver a Dios sin fin.                                                                        MARGARIDA PORÈTE

6 de juny
Parlar no fa coure l'arròs.
                        PROVERBI XINÈS
6 de Junio
Hablar no cuece el arroz.
                        PROBERVIO CHINO

5 de Juny
No hi ha altra mort que l'absència d'amor.
                                         RENÉ BARJAVEL
5 de Junio
No hay otra muerte que la ausencia de amor.
                                         RENÉ BARJAVEL

4 de juny
La solitud és una tempesta de silenci que arrenca totes les nostres branques mortes.
                                                                      KHALIL GIBRAN
4 de Junio
La soledad es una tormenta de silencio que arranca todas nuestras ramas muertas.
                                                                      KHALIL GIBRAN

3 de juny
Set dies (3-9 de juny) per a abolir les fronteres del llenguatge i objectivar els descobriments a la llum de les experiències d'altri.

3 de Junio 
Siete días (3-9 de junio) para abolir las fronteras del lenguaje y objetivar los descubrimientos a la luz de las experiencias de otro.

2 de juny
La humanitat està desorientada perquè ha perdut de vista l'orient.
                                                DOCTOR DALIL BOUBAKEUR
2 de Junio
La humanidad está desorientada porque ha perdido de vista oriente.
                                                DOCTOR DALIL BOUBAKEUR


La "roda solar" és un símbol que trobem a totes les tradicions. Representa els quatre temps del cicle solar (equinoccis i sosticis) i del cicle anual de les estacions representades per la creu.
El trobem en les rodes-medicina ameríndies, en els mandales tibetans i en la representació del zodíac i també de l'horòscop.

La "rueda solar" es un símbolo que encontramos en todas las tradiciones. Representa los cuatro tiempos del ciclo solar (equinoccions y solsticios) y del ciclo anual de las estaciones represntadas por la cruz.
Lo encontramos en las ruedas-medicina amerindias, en los mandalas tibetanos y en la representación del zodíaco y también del horóscopo.

1er de juny
Una planta no creix amb sobresalts i a batzegades, creix progressivament. El teu creixement espiritual hauria de fer igual i, si no és així, canvia-hi alguna cosa.
                                                                 EILEEN CADDY

1º de Junio
Una planta no crece con sobresaltos y a trompicones, crece progresivamente. Tu crecimiento espiritual debería hacer igual y, si no es así, cambia alguna cosa.
                                                                 EILEEN CADDY


31 de maig
Aquest dia no en tindrà un altre que sigui igual. Cada instant és un joiell inestimable.
                                                           TA KUAN
31 de Mayo
Este día no tendrá otro que sea igual. Cada instante es una joya inestimable.
                                                           TA KUAN

30 de maig
No podeu tenir pa sense coure'l: el coneixement és l'aigua, el cos és la farina i l'emoció -sofrir- és el foc.                                               GEORGES GURDJIEFF

30 de Mayo
No podéis tener pan sin cocerlo: el conocimiento es el agua, el cuerpo la harina y la emoción-sufrimiento- es el fuego.                          GEORGES GURDJIEFF


29 de maig
Si cada passa feta damunt la terra és una pregària, llavors progressareu sempre en el respecte al sagrat. Llavors cada passa serà sagrada.
                                          CHARMAINE WHITE FACE (INDI OGLALA)
29 de Mayo
Si cada paso dado sobre la tierra es una pregaria, entonces progresaréis siempre en el respeto a lo sagrado. Entonces cada paso será sagrado.
                                         CHARMAINE WHITE FACE (INDIO OGLALA)

28 de maig
Si no convideu Déu perquè sigui el vostre hoste a l'estiu, no vindrà a l'hivern.
                                                                     SAI BABA
28 de Mayo
Si no invitas a Dios para que sea vuestro huésped en el verano, no vendrà en el invierno.
                                                                    SAI BABA

27 de maig
Set dies (27 de maig-2de juny) per a viure perillosament, amb ambició i sense mesura, a fi de conquerir i de desafiar la natura.

27 de Mayo
Siete días (27 de Mayo- 2 de Junio) para vivir peligrosamente, con ambición y sin medida, con el fin de conquistar y desafiar la naturaleza.

26 de maig
Res en excés. En tot la mesura.
                          INSCRIPCIÓ DEL TEMPLE DE DELFOS
26 de Mayo
Nada en exceso. En todo la medida.
                          INSCRIPCIÓN DEL TEMPLO DE DELFOS

25 de maig
Que siguin allò que són o que no siguin.
                                     CLIMENT XIII
25 de Mayo
Que sean aquello que son o que no sean.
                                     CLEMENTE XIII

24 de maig
Temo l'home d'un sol llibre.
                           SANT TOMÀS D'AQUINO
24 de Mayo
Temo al hombre de un sólo libro.
                           SANTO TOMÁS DE AQUINO

23 de maig
Jesús diu: Benaventurat aquell que ha existit abans d'ésser produït!
                                                                    EVANGELI DE TOMÀS
23 de mayo
Jesús dice: ¡Bienaventurado aquel que ha existido antes de ser producido!
                                                                    EVANGELIO DE TOMÁS


22 de maig
T'ho dic una altra vegada: Tanca l'accés al cor i barra el pas al xampurreig del Divagador.
Obre la resclosa de la teva nit a fi que l'aigua es renovi...
No ho oblidis mai:
El teu Senyor és el verb,
no el soroll.

22 de Mayo
Te lo digo otra vez: CIerra el acceso al corazón y cierra el paso al farfulleo del Divagador.
No lo olvides nunca:
Tu señor es el verbo,
no el ruido.
El 21 de maig, quan el Sol entra al signe de Gèminis, arriba el temps de la multiplicació i de l'arborescència. El temps de la paraula,del diàleg, però sobretot el de la contradicció. El temps de córrer i de discórrer. Parem esment que no sigui el de perdre l'alè. Ja que cal prendre's el temps de fer brillar les mil facetes del diamant que és cada individu.

El 21 de Mayo, cuando el Sol entra en el signo de Géminis, llega el tiempo de la multiplicación y de la arborescencia. El tiempo de la palabra, del diálogo, pero sobretodo el de la contradicción. El tiempo de correr y de discurrir. Paremos atención que no sea el perder el aliento. Ya que es necesario tomarse el tiempo para hacer brillar las mil facetas del diamante que es cada individuo.


20 de maig
Set dies (20-26 de maig) per a descobrir la vertadera dimensió de la realitat i discernir bé entre les convencions imposades pel col.lectiu i la llibertat d'ésser un mateix.

20 de Mayo
Siete días (20-26 de Mayo) para descubrir la verdadera dimensión de la realidad y discernir bien entre las convenciones impuestas por el colectivo y la libertad de ser uno mismo.

19 de mayo
Parla poc.
Deixa estar.
Un gran vent no va més enllà del mati.
Un xàfec es veu acabar amb el dia.
                                    TAO-TE-KING

19  de Maig
Habla poco.
Deja estar.
Un gran viento no va más allá de la mañana.
Un aguacero se ve acabar con el día.
                                   TAO-TE-KING


18 de mayo
La humanitat descobrirà que hi ha diverses creences diferents, però una únicai i idèntica fe a tot arreu... No pot haver-hi més que una sola saviesa.
                                                                  NICOLAU DE CUSA

18 de Maig
La humanidad descubrirá que hay diversas creencias diferentes, pero una única y idéntica fe en todas partes...No puede haver más que una sola sabiduría.
                                                                 NICOLÁS DE CUSA


17  de maig
Cal passar de la idea de pecat original a la de gràcia original..." Entrar en els misteris" hauria de voler dir entrar en els misteris de les quatre vies de l'espiritualitat de la creació; els misteris de la delectació,  de l'obscuritat, de l'infantament i de la compassió.
                                                                              MATTEW FOX

17  de Mayo
Hace falta pasar de la idea de pecado original a la de gracia original..." Entrar en los misterios" debería querer decir entrar en los misterios de las cuatro vías de la espiritualidad de la creación; los misterios de la delectación, de la oscuridad, del nacimiento y de la compasión.
                                                                              MATTEW FOX

16 de maig
No menyspreïs ningú ni bandegis res, car no hi ha cap home que no tingui la seva hora ni cap cosa que no tingui el seu lloc.                                       TALMUD

16 de Mayo
No menosprecies a nadie ni destierres nada, porque no hay ningún hombre que no tenga su hora ni ninguna cosa que no tenga su lugar.                           TALMUD

15 de maig
"Els qui em mengin tindran més fam, els qui beguin encara tindran més set." Si bé amb les coses corporals no passa així, en les coses espirituals no ha sedollament; com més se'n posseeixen, més se'n desitgen.                                                       MESTRE ECKHART

15 de Mayo
"Los que coman tendrán más hambre, los que beban aún tendrán más sed". Si bien con las cosas corporales no pasa así, en las cosas espirituales no hay colmo; como más se poseen, más se desean.                                                                     MAESTRO ECKHART


14 de maig
L'home haurà de viure no només de pa, sinó de tota declaració que surti de la boca de Jehovà.
                                                                                   PARAULES DE JESÚS
14 de Mayo
El hombre tendrá que vivir no sólo de pan, sino de toda declaración que salga de la boca de Jehová.                                                                         PALABRAS DE JESÚS


13 de maig
Set dies (13-19 de maig) per a aprendre a discernir entre els valors col.lectius, reconèixer els signes i fer el propi paper.

13 de Mayo
Siete dias (13-19 de mayo) para aprender a discernir entre los valores colectivos, reconocer los signos y hacer el propio papel.


12 de maig
Què és la vida?
És l'esclat
del foc en la nit.
És l'alè del bisó a l'hivern.
És la petita ombra
que s'insinua a l'herba
i es perd a la posta del sol.
                            CROWFOOT (INDI PEUS NEGRES)

12 de Mayo
¿Qué es la vida?
Es el estallido
del fuego en la noche.
Es el aliento del bisonte en invierno.
Es la pequeña sombra
que se insinua en la hierba
y se pierde en la puesta de sol.
                         CROWFOOT (INDIO PIES NEGROS)

11 de maig
¿No heu sentit pels prats, el mes de maig, aquest perfum que comunica a tots els éssers l'embriaguesa de la fecundació?                                 HONORÉ DE BALZAC

11 de Mayo
¿No habéis oído por los prados, el mes de mayo, este perfume que comunica a todos los seres la embriaguez de la fecundación?                                  HONORÉ DE BALZAC
                                                 


10 de maig
Un ésser m'ha dit:
Un no trenca la seva closca des de fora projectant-la amb força contra les parets d'aquest món. Només pot trencar-la aquell que, reunint vigor i veritat, pot fer-la esclatar des de dins.
                                                             EVANGELI DE LA COLOMA
10 de Mayo
Un ser me ha dicho:
Uno no rompe su concha desde fuera proyectándola con fuerza contra las paredes de este mundo. Sólo puede romperla aquel que, reuniendo vigor y verdad, puede hacerla explotar desde dentro.                                                   EVANGELIO DE LA COLOMA
                                                       

9 de maig
L'antic refrany "Cedeix i romandràs sencer" no són paraules vanes. Roman sencer, tot vindrà a tu.                                                                         TAO-TE-KING

9 de Mayo
El antiguo refrán "Cede y permanecerás entero" no son palabras vanas. Permanece entero, todo vendrá a ti.                                                              TAO-TE-KING8 de maig
Per a mi, un arbre sempre serà un bàlsam.
                                            JACQUES BREL
8 de Mayo
Para mi, un árbol siempre será un bálsamo.
                                            JACQUES BREL


7 de maig
Caminar de claror en claror.
                            SANT PAU

7 de Mayo
Caminar de claridad en claridad.
                            SAN PABLO


6 de maig
Set dies (6-12 de maig) per a aprendrea dominar l'agressivitat i canalitzar l'energia en profit de tothom tot sabent preservar-fins i tot acrèixer- el propi espai vital.

6 de Mayo
Siete días (6-12 de Mayo) para aprender a dominar la agresividad y canalizar la energía en provecho de todos sabiendo preservar-incluso acrecentar- el propio espacio vital.


5 de maig
Sigueu espaiosos com l'univers, amples com un vestit comfortable, oberts, sense límits.
                                                               SOGYAL RINPOCHÉ
5 de Mayo
Sed espaciosos como el universo, anchos como un vestido confortable, abiertos, sin límites.
                                                               SOGYAL RINPOCHÉ

4 de maig
El gerro del terrisser conté l'espai que hom li dóna. El gerro de l'escultor conté allò que hom li ha llevat.                                                  SCHWALLER DE LUBICZ

4 de Mayo
El jarrón del ceramista contiene el espacio que se le da. El jarrón del escultor contiene aquello que se han llevado.                         SCHWALLER DE LUBICZ
          


3 de maig
Hi ha coses que només la intel.ligència és capaç de cercar, però que per ella mateixa no trobarà mai. Aquestes coses, només l'instint les trobaria, però mai no les cercarà. 
                                                            HENRY BERGSON
3 de Mayo
Haya cosas que sólo la inteligencia es capaz de encontrar, pero por ella misma no encontrará nunca. Estas cosas, sólo el instinto las encontraría, pero nunca las buscará.
                                                            HENRY BERGSON

2 de maig
Si vols saber on vas, has de saber d'on véns.
                                       TALMUD
2 de Mayo
Si quieres saber a dónde vas, has de saber de dónde vienes.
                                       TALMUD
1 de maig
Cada vegada que dieu no a allò que és, poseu una pedra en el mur de la vostra presó.
Cada vegada que dieu no, reforceu la presó de la dualitat, torneu a posar una pedra.
Cada vegada que dieu sí, aum, amén, traieu un barrot, traieu una pedra.
                                                                       ARNAUD DESJARDINS
1 de Mayo
Cada vez que decíis no a aquello que es, ponéis una piedra en el muro de vuestra prisión.
Cada vez que decíis no, reforzáis la prisión de la dualidad, volvéis a poner una piedra.
Cada vez que decíis sí, aum, amén, quitáis un barrote, quitáis una piedra.
                                                                      ARNAUD DESJARDINS


L'hexagrama.
El triangle amb la punta cap amunt representa tot el que puja de baix a dalt. Aquesta figura simbolitza, doncs, el pensament creador de l'home que s'eleva vers l'astral.
El triangle amb la punta cap avall representa tot el que baixa de dalt a baix i, per consegüent, simbolitza la resposta de l'astral al'home que l'ha invocat.
La unió d'aquests dos triangles representa la circulació de la Vida, del Cel a la Terra i viceversa.
Hom troba l'hexagrama a l'Ïndia amb el nom de Yantra, i entre els hebreus, els cristians i els musulmans, amb el de segell de Salomó.

El hexagrama.
El triángulo con la punta hacía arriba representa todo lo que sube de abajo a arriba. Esta figura simboliza, entonces, el pensamiento creador del hombre que se eleva hacía lo astral.
El triángulo con la punta hacía abajo representa todo lo que baja de arriba a abajo y , por consiguiente, simboliza la respuesta de lo astral al hombre que lo ha invocado.
La unión de estos dos triángulos representa la circulación de la Vida, del Cielo en la Tierra y viceversa.
El hexagrama toma en la India el nombre de Yantra, y entre los hebreos, los cristianos y los musulmantes, con el sello de Salomón.


30 d'abril
Les dones són la vida en tant que la vida és el més pròxim al riure de Déu. Les dones tenen la custòdia de la vida durant l'absència de Déu. Elles tenen cura del sentiment límpid de la vida efímera, la sensació de base de la vida eterna.
                                                                         CHRISTIAN BOBIN
30 de Abril
Las mujeres son la vida en tanto que la vida es lo más próximo a la risa de Dios. Las mujeres tienen la cust odia de la vida durante la ausencia de Dios. Ellas tienen cuidado del sentimiento límpido de la vida efímera, la sensación de base de la vida eterna.
                                                                         CHRISTIAN BOBIN29 d'abril
Set dies (29 d'abril-5 de maig) per a superar la crisi, purificar el present i acceptar que es dibuixi un nou horitzó.

29 de Abril
Siete días (29 de Abril - 5 de Mayo) para superar la crisis, purificar el presente y aceptar que se dibuje un nuevo horizonte.

28 d'abril
Haver nascut home en aquesta terra és una càrrega sagrada. Tenim una responsabilitat sagrada a causa d'aquest regal excepcional que hem rebut, molt per sobre del bell regal que és la vida de les plantes, dels peixos, dels boscos, dels ocells i de tots els éssers que viuen a la terra. Tenim l'obligació de prendre cura d'ells.         AUDREY SHENANDOAH (INDI ONONDAGA)

28 de Abril
Haber nacido hombre en esta tierra es una carga sagrada. Tenemos una responsabilidad sagrada a causa de este regalo excepcional que hemos recibido, muy por encima del bello regalo que es la vida de las plantas, de los peces, de los bosques, de los pájaros y de todos los seres que viven en la tierra. Tenemos la obligación de cuidarlos.     AUDREY SHENANDOAH(INDIO ONONDAGA)27 d'abril
Perquè hi ha un sol pa som un sol cos, tot essent nombrosos, ja que tots tenim part en aquest únic pa.                                                  L'APOSTOL PAU

27 de Abril
Porque hay un solo pan somos un solo cuerpo, aún siendo numerosos, ya que todos tenemos parte en este único pan.                           EL APOSTOL PABLO
                                         
26 d'abril
L'home no viu tan sols de pa, però també viu de pa.
                                             ERNEST RENAN

26 de Abril
El hombre no vive tan solo de pan, pero también vive de pan.
                                             ERNEST RENAN


25 d'abril
-Per què et serveix, Sócrates, aprendre a tocar la lira si has de morir?
-Per a tocar la lira abans de morir.

25 de Abril
-¿Para qué te sirve, Sócrates, aprender a tocar la lira si has de morir?
-Para tocar la lira antes de morir.


24 d'abril
El cor del budisme és la compassió. Moltes persones parlen d'amor i de pau però no paren de fer la guerra en la seva vida de cada dia. Si no es practica la compassió, no s'ha entès res del budisme.
                                                     SA SANTEDAT PENOR RIMPOCHÉ
24 de Abril
El corazón del budismo es la compasión. Muchas personas hablan de amor y de paz pero no paran de hacer la guerra en su vida diaria. Si no se practica la compasión, no se ha entendido nada del budismo.
                                                     SU SANTIDAD PENOR RIMPOCHÉ23 d'abril
Estimar és trobar la riquesa fora d'un mateix.
                                                ALAIN
23 de Abril
Amar es encontrar la riqueza fuera de uno mismo.
                                                ALAIN

22 d'abril
Set dies (22-28 d'abril) per a oferir una nova qualitat d'ésser i reunir els homes en "agape", en l'amistat autèntica i en la compassió.

22 de Abril
Siete días (22-28 de Abril) para ofrecer una nueva cualidad del ser y reunir a los hombres en "ágape", en la amistad autentica y en la compasión.

21 d'abril
L'home és la mesura de totes les coses.
                                            PROTÀGORES D'ABDERA
21 de Abril
El hombre es la medida de todas las cosas.
                                            PROTÁGORAS DE ABDERA

 El 20 d'abril, quan el Sol entra al signe de Taure, arriba el moment de l'arrelament, d'establir les referències, de l'organització i la implantació de les iniciatives d'Àries. És el moment de vetllar cadascú per la seva integralitat. És també el moment de decidir construir, i no de tancar-se entre parets.

Imagen de
www.zazzle.es
El 20 de Abril, cuando el Sol entra en el signo de Tauro, llega el momento del enraizamiento, de establecer las referencias, de la organización y la implantación de las iniciativas de Aries. Es el momento de velar cada uno por su integralidad. Es también el momento de decidir construir, y no de cerrarse entre paredes.

20 d'abril
Viviu amb un objectiu, i deixe-ne el resultat a la gran llei de l'Univers.
                                                                      ZENGETSU
20 de Abril
Vivid con un objetivo, y dejad el resultado a la gran ley del Universo.
                                                                      ZENGETSU

19 de abril
Un home només ha de posseir les riqueses que li són necessàries. És com el seu número de sabates. Si les sabates són massa llargues, no pot caminar. Si són massa estretes, no se les pot calçar. Per tant, és desitjable tenir únicament la fortuna necessària per a les necessitats essencials.
                                                                                   SAI BABA
19  de Abril
Un hombre sólo ha de poseer las riquezas que le son necesarias. Es como su número de zapatos. Si los zapatos son demasiado largos, no puede caminar. Si son muy estrechos, no se los puede calzar. Por tanto, es deseable tener únicamente la fortuna necesaria para las necesidades esenciales.
                                                                                   SAI BABA

18 d'abril
Accepta't primer tu mateix, accepta tot el que el teu ésser comporta, les seves riqueses i pobreses; accepta actuar tal com ets: accepta la teva sort.
                                                                  PARE GUSTAVE DESBUQUOIS
18 d'Abril
Acéptate primero tu mismo, acepta todo lo que tu ser comporta, sus riquezas y pobrezas; acepta actuar tal como eres: acepta tu suerte.
                                                                  PADRE GUSTAVE DESBUQUOIS

17 d'abril
No és que tingui por de morir, però m'estimaria més ésser a una altra banda quan això passi.
                                                                                       WOODY ALLEN
17 de Abril
No es que tenga miedo de morir, pero preferiría más estar en otro sitio cuando esto pase.
                                                                                       WOODY ALLEN16 d'abril
El cel dura, la terra persisteix.
Què és el que els fa persistir i durar?
No viuen per a ells mateixos.
Vet aquí el que els fa durar i persistir.
                                TAO-TE-KING
16 de Abril
El cielo dura, la tierra persiste.
¿Qué es lo que los hace persistir y durar?
No viven para ellos mismos.
He aquí lo que los hace durar y persistir.
                                 TAO-TE-KING

15 d'abril
Set dies(15-21 d'abril) per a combregar amb el cosmos, prendre consciència dels límits naturals i descobrir la nostra pròpia naturalesa.

15 de Abril
Siete días (15-21 de Abril) para comulgar con el cosmos, tomar consciencia de los límites naturales y descubrir nuestra propia naturaleza.

14 d'abril
No preneu per mirall el cristall de l'aigua, preneu els homes.
                                                   EL XU KING
14 de Abril
No toméis por espejo el cristal del agua, tomad a los hombres.
                                                   EL XU KING
13 d'abril
És en les condicions sempre més o menys desfavorables a la perfecció que l'home té la possibilitat de percebre l'essència.
                                        KARLFRIED GRAF DÜRCKHEIM
13 de Abril
Es en las condiciones siempre más o menos desfavorables a la perfección que el hombre tiene la posibilidad de percibir la esencia.
                                        KARLFRIED GRAF DÜRCKHEIM

12 d'abril
Accepteu com un do de Déu tota ajuda, que us vingui espontàniament de qualsevol direcció; d'altra banda, tot el que ens esdevé és un do de Déu.
                                                              SWÂMI RÂMDÂS
12 de Abril
Aceptar como un don de Dios toda ayuda, que os venga espontáneamente de cualquier dirección: por otra parte,todo lo que nos ocurre es un don de Dios.
                                                              SWÂMI RÂMDÂS

11 d'abril
Sense passió no es fa res de gran.
                                    G.W.H. HEGEL
11 d'Abril
Sin pasión no se hace nada grande.
                                    G.W.H. HEGEL

10 d'abril
Perdre l'esperança
és una mica com perdre la llibertat,
l'ésser profund.
                          RABÍ NACHMAN DE BRESLAU
10 de Abril
Perder la esperanza
es un poco como perder la libertad,
el ser profundo.
                          RABÍ NACHMAN DE BRESLAU
9 d'abril
El coneixement de si és un naixement a la pròpia llum, al propi sol. L'home que es coneix és un home viu.
                                                              MARIE-MADELEINE DAVY
9 de Abril
El conocimiento de sí es un nacimiento a la propia luz, al propio sol. El hombre que se conoce es un hombre vivo.
                                                              MARIE-MADELEINE DAVY

8 d'abril
Opulència i promeses. Set dies (8-14 d'abril) de posar-se a prova per tal de guardar-se d'un ardor de conquesta excessiu i prendre consciència de què és la responsabilitat.

8 de Abril
Opulencia y promesas. Siete días (8-14 de Abril) de ponerse a prueba para guardarse de un ardor de conquista excesivo y tomar consciencia de que es la responsabilidad.


7 d'abril
Plega les ales, oh, ànima meva.
Aquestes ales que has desplegat àmpliament per a volar vers els cims de la terra on la llum és més ardent.
Només et cal esperar que el Foc davalli sobre teu, a condició que es digni prendre possessió de tu.
                                               PIERRE TEILHARD DE CHARDIN
7 de Abril
Pliega las alas, oh, alma mia.
Estas alas que has desplegado ampliamente para volar hacía las cimas de la tierra donde la luz es más ardiente.
Sólo te hace falta esperar que el Fuego descienda sobre ti, a condición que se digne a tomar posesión de ti.
                                              PIERRE TEILHARD DE CHARDIN
                             
6 d'abril
Res s'assembla més a Déu en la inmensitat de l'univers que el silenci.
                                                        MESTRE ECKHART
6 de Abril
Nada se parece más a DIos en la inmensidad del Universo que el silencio.
                                                        MAESTRO ECKHART

5 d'abril
Qui serveix no és lliure;
qui sent, no és mort;
qui desitja vol;
qui vol mendica;
qui mendica falta
al diví acontentament.
                 MARGARIDA PORÈTE

5 de Abril
Quien sirve no es libre;
quien siente, no está muerto;
quien desea quiere;
quien quiere mendiga;
quien mendiga falta
al divino contento.
                  MARGARITA PORÈTE4 d'abril
Val més estudiar que dejunar tot un dia i vetllar tota una nit per a meditar en va.
                                                         CONFUCI

4 de Abril
Vale más estudiar que ayunar todo un día y velar toda una noche para meditar en vano.
                                                         CONFUCIO
3 d'abril
Mentre creixis, no facis preguntes. Observa, escolta i espera: la resposta arribarà.
                                              LARRY BIRD (INDI PUEBLO LAGUNA)

3 de Abril
Mientras crezcas, no hagas preguntas. Observa, escucha y espera: la respuesta llegará.
                                              LARRY BIRD (INDIO PUEBLO LAGUNA)

2 d'abril
Mentre l'home serà mortal, no podrà estar mai veritablement relaxat.
                                                WOODY ALLEN

2 de Abril
Mientras el hombre sea mortal, no podrá estar nunca verdaderamente relajado.
                                                WOODY ALLEN
1 d'abril
Set dies (1-7 d'abril) per a donar un ritme a la vida, oscil.lar entre el yang i el yin, entre implicar-se i abandonar, i harmonitzar-se amb el cicle del dia.

1 de Abril
Siete días (1-7 de Abril) para dar un ritmo a la vida, oscilar entre el yang y el yin, entre implicarse y abandonar, y armonizarse con el ciclo del día.


Erigir un tipi és recrear el món, és reproduir un món. "Primer de tot, es crea una estrella amb les tres primeres perxes. El fonament del món és una estrella. La seva forma interior veritable és un cristall de llum, un remolí de llum. Una vegada realitzada l'estrella, com que ja estem centrats, podem orientar el nostre món. Amb les set perxes següents, marquem les set direccions. Aquestes deu perxes representen una moral còsmica basada en el "respecte mutu" inherent a tota cosa de la natura. És l'ética que fonamenta la nostra tiospaye (la tribu). Les dues darreres perxes sostenen les "orelles" que controlen l'entrada del vent en el tipi. Així el tipi i el món poden inspirar i expirar, comunicar-se amb els poders superiors. En total hi ha, doncs, dotze perxes, símbols dels dotze mesos i, en altres paraules, de les estacions i del cicle de la vida."
                                            (Norbert Running, home medicina de la reserva sioux de Rosebud)
1 de Abril
Erigir un tipi es recrear el mundo, es reproducir un mundo. "Prrimero de todo, se crea una estrella con las tres primeras perchas. El fundamento del mundo es una estrella. Su forma interior verdadera es un cristal de luz, un remolino de luz. Una vez realizada la estrella, com ya estamos centrados, podemos orientar nuestro mundo. Con las siete perchas siguientes, marcamos las siete direcciones. Estas diez perchas representan una moral cósmica basada en el "respeto mútuo" inherente a toda cosa de la naturaleza. Es la ética que fundamenta nuestra tiospaye (la tribu). Las dos últimas perchas sostienen las "orejas" que controlan la entrada del viento en el tipi. Así el tipi y el mundo pueden inspirar y expirar, comunicarse con los poderes superiores. En total hay, entonces, doce perchas, símbolos de los doce meses y, en otras palabras, de las estaciones y del ciclo de la vida".
                      (Norbert Running, hombre medicina de la reserva sioux de Rosebud) 31 de Març
L'amor de si és a l'amor de Déu allò que el blat verd és al blat madur. No hi ha ruptura entre l'un i l'altre. Tan sols un eixamplament sense fi, les aigües crescudes d'una joia que es desborda per totes bandes i recobreix tota la terra.
                                             CHRISTIAN BOBIN
31 de Marzo
El amor de sí es al amor de Dios aquello que el trigo verde es al trigo maduro. No hay  ruptura entre el uno y el otro. Tan solo un ensanchamiento sin fin, las aguas crecidas de una joya que se desborda por todas partes y recubre toda la tierra.
                                             CHRISTIAN BOBIN
30  de març
Tens l'obligació d'actuar, però no de gaudir del fruit dels teus actes. No prenguis mai per motiu el fruit de la teva acció: no t'aferris tampoc a la no-acció.
                                                BHAGAVAD-GÎTÂ

30  de Marzo
Tienes la obligación de actuar, pero no de disfrutar de tus actos. No tomes nunca por motivo el fruto de tu acción: no te aferres tampoco a la no-acción.
                                                 BHAGAVAD GÎTÂ


29 de marzo
Allà on són els teus pensaments, allà ets tu.
Vetlla perquè aquests pensaments siguin allà on vols que siguin.
                        RABÍ NACHMAN DE BRESLAU

29 de Marzo
Allí donde están tus pensamientos, allí estás tú.
Cuida para que estos pensamientos estén allí donde quieres que estén.
                        RABINO NACHMAN DE BRESLAU
28 de març
Tu vas crear la nit,
 jo vaig fer la llàntia.
Tu vas crear l'argila,
jo vaig fer la copa.
Tu vas crear el bosc, la muntanya, el desert, 
jo vaig fer el camí, el jardí, el verger.
                        MUHAMMAD IQBÂL

28  de Marzo
Tu creaste la noche, 
yo hice la lámpara.
Tu creaste la arcilla,
yo hice la copa.
Tu creaste el bosque, la montaña, el desierto, 
yo hice el camino, el jardín, el vergel.
                        MUHAMMAD IQBÂL
27 de març
El vostre camí és traçat.
De vegades és invisible, però és aquí. 
No podeu saber on va.
Però l'heu de seguir.
És la pista que mena al Creador.
És l'única via que hi ha.
                   CAP LEON SHENANDOAH (INDI ONONDAGA)

27 de Marzo
Vuestro camino está trazado.
A veces es invisible, pero está aquí.
No podéis saber dónde va.
Pero lo tenéis que seguir.
Es la pista que lleva al Creador.
Es la única vía que hay.
                   CAP LEON SHENANDOAH (INDIO ONONDAGA)
26 de març
Senyor, exclamà Moisès, m'haveu fet poderós i solitari.
                                                            ALFRED DE VIGNY
26 de Marzo
Señor, exclamó Moisés, me habéis hecho poderoso y solitario.
                                                            ALFREDO DE VIGNY


25 de març
Set dies ( 25-31 de març) per a aprendre a concentrar l'atenció i a acceptar les regles de les estructures socials.
25 de Marzo
Siete días (25-31 de Marzo) para aprender a concentrar la atención y a aceptar las reglas de las estructuras sociales.

24 de març
Si només jo testimoniés de mi mateix, el meu testimoniatge no valdria.
                                                                      EVANGELI DE JOAN, V, 31
24 de Marzo
Si sólo yo testimoniase de mí mismo, mi testimonio no valdría.
                                                                      EVANGELIO DE JUAN, V, 31

23 de març
Hom es protegeix dels altres en comptes de protegir-se d'un mateix.
                                                              MICHEL RANDOM
23 de Marzo
Todo el mundo se protege de los otros en lugar de protegerse de uno mismo.
                                                              MICHEL RANDOM


22 de març
L'ego no és res més que una ombra, una obsessió i una il.lusió. Tota vida és una-i ets tu mateix-.
                                                                                                 SWÂMI RÂMDÂS
22 de Marzo
El ego no es nada más que una sombra, una obsesión y una ilusión. Toda vida es una-y eres tu mismo-.                                                                                     SWÂMI RÂMDÂS


21 de març
Jo sóc, jo puc, jo sóc poder,
jo sóc, jo vull, jo sóc voler.
Si "jo sóc", només llavors, "jo puc".
Si "jo puc", només llavors mereixo i tinc el dret objectiu de "voler".
La vida només és real quan "jo sóc".
                                   GEORGES GURDJIEFF

21 de Marzo
Yo soy, yo puedo, yo soy poder,
yo soy, yo quiero, yo soy querer.
Si "yo soy", sólo entonces, "yo puedo".
Si "yo puedo", sólo entonces merezco y tengo el derecho objetivo de "querer".
La vida sólo es real cuando "yo soy".
                                  GEORGES GURDJIEFFEl 21 de març, quan el Sol entra al signe d'Àries, s'esforça a brillar encara tímidament, amb intermitències. És el moment que cadascun de nosaltres permeti que els conceptes nous surtin a la llum i es manifestin, sovint amb urgència, sempre amb espontaneïtat. És el moment de crear, d'alliberar energia, d'expressar la subjectivitat. És el moment d'escollir entre voluntat i vel.leítat, de viure l'ara i ací.

Les estacions escandeixen el cicle anual tal com les fases de la lluna marquen el ritme del mes. Naixement, formació, maduresa, decadència i revifalla, aquestes són les etapes de tota la vida. Les quatre "portes de l'any" simbolitzen aquests grans passos.
Equinocci de primavera. Nit i dia tenen la mateixa durada. Força de dia i força de nit d'igual intensitat. La primera de les "portes de l'any" s'obre en una celebració de les forces de la vida en moltes tradicions.
Per tal de fer que els camps siguin fèrtils i sans, les dones berbers escarden el camp verd. És l'hora dels ritus de purificació. També és en aquest moment que les terrissaires modelen els seus recipients, que no couran amb el foc fins després de la collita, i que els teixidors renten i posen a punt la llana, tot esperant la tardor per a acoblar els dos plegadors del teler; el cel i la terra.
Entre els celtes, aquest és el moment en què l'esposa del déu del període obscur s'uneix al déu del període clar per a concebre el nou sol que naixerà al solstici d'hivern.
Entre els indis nord-americans, el primer dia de la primavera, l'entradadel sol a la constel.lació del "salze que no plora" dóna a totes les tribus lakotes el senyal de celebrar la cerimònia de la Pipa Sagrada. Les tribus reprodueixen en aquest ritual el mite de creació de la nació sioux, el qual va acompanyat de pregàries que demanen la tornada als ocells, dels animals i de les plantes de la terra.
Pas de l'Intangible al tangible, l'equinocci de primavera celebra pertot arreu el naixement i la vida que es desplega. És el temps de la innocència, del despertar-se a les coses de dins i de fora. És el poder de l'Est.

El 21 de Marzo, cuando el Sol entra en el signo de Aries, se esfuerza por brillar aún tímidamente, con intermitencias. Es el momento de que cada uno de nosotros permita que los conceptos nuevos salgan a la luz y se manifiesten, a menudo con urgencia, siempre con espontaneidad. Es el momentode crear, de liberar energía, de expresar la subjetividad. Es el momento de escoger entre voluntad y veleidad, de vivir el aquí y ahora.
Las estaciones silabean el ciclo anual tal como las fases de la luna marcan el ritmo del mes. Nacimiento, formación, madurez, decadencia y avivamiento, estas son las etapas de toda la vida. Las cuatro "puertas del año" simbolizan estos grandes pasos.
Equinoccio de primavera. Noche y día tienen la misma extensión. Fuerza de día y fuerza de noche de igual intensidad. La primavera de las "puertas del año" se abre en una celebración de las fuerzas de la vida en muchas tradiciones.
Para hacer que los campos sigan siendo fértiles, y sanos, las mujeres bereber escardan el campo verde. Es la hora de los ritos de purificación. También es en este momento que los alfareros modelan sus recipientes, que no coceran en el fuego hasta después de la cosecha, y que los tejedores lavan y ponen a punto la lana, esperando el otoño para acoplar los dos plegadores del telar; el cielo y la tierra.
Entre los celtas, este es el momento en que la esposa del dios del período oscuro se une al dios del período claro para concebir el nuevo sol que nacerá en el solsticio de invierno.
Entre los indios norteamericanos, el primer día de la primavera, la entrada del sol en la constelación del "sauce que no llora" da a todas las tribus lakotas la señal de celebrar la ceremonia de la Pipa Sagrada. Las tribus reproducen en este ritual el mito de la creación de la nación sioux, el cual va acompañado de pregarias que piden la vuelta de los pájaros, de los animales y de las plantas de la tierra.
Paso de lo Intangible a lo Tangible, el equinoccio de primavera celebra por todas partes el nacimiento y la vida que se desplega. Es el tiempo de la inocencia, del despertarse a las cosas de dentro y de fuera. Es el poder del Este.20 de març
la nostra vida,
a què es pot comparar?
A la gota de rosada
que salta del bec de l'ocell aquàtic,
i en la qual es reflecteix la lluna.
                            MESTRE DÓGEN

20 de Marzo
Nuestra vida,
¿A qué puede compararse?
A la gota rosada
que salta del pico del pájaro  acuático,
y en la cual se refleja la luna.
                           MAESTRO DÓGEN


19 de març
Sembreu el gra! Sou el sembrador i el gra, i el sembrador se sembra ell mateix.
                                                                  DIÀLEGS AMB L'ÀNGEL

19 de Marzo
¡Sembrad el grano! Sois el sembrador y el grano, y el sembrador se siembra el mismo.
                                                                  DIÁLOGOS CON EL ÁNGEL

18 de març
Instant, impuls, emersió de formes noves. Set dies (18-24 de març) de desig; desig d'ésser, ara i ací, una nova dimensió.

18 de Marzo
Instante, impulso, emersión de formas nuevas. Siete días (18-24 de Marzo) de deseo; deseo de ser, ahora y aquí, una nueva dimensión.


17 de març
L'atzar és l'ombra de Déu.
                       PROVERBI ÀRAB

17 de Marzo
El azar es la sombra de Dios.
                       PROVERBIO ÁRABE


16 de març
No preneu sense donar.
                 CAL.LIGRAFIA DE MASSUDI
16 de Marzo
No toméis sin dar.
                CALIGRAFÍA DE MASSUDI

15 de març
Els llavis de la saviesa són closos excepte per a les orelles de la raó.
                                                        EL KYBALION
15 de marzo
Los labios de la sabiduría están cerrados excepto para las orejas de la razón.
                                                        EL KYBALION

14 de març
L'Home que no és iniciat encara no ha nascut. Creu viure, mentre és viscut.
                                                                         CHRISTIAN JACQ
14 de Marzo
El hombre que no es iniciado aún no ha nacido. Cree vivir, mientras es vivido.
                                                                         CHRISTIAN JACQ


13 de març
Confuci entra en un gran temple i desitja que l'informin de tot.
Un bergant diu:
"Quin plaga, aquest home! Tothom diu que coneix el ritual i s'ho fa explicar tot!"
Confuci diu:
"El ritual és justament això".

13 de Marzo
Confucio entra en un gran templo y desea que le informen de todo.
Un bregante dice:
"¡Qué plaga, este hombre! Todo el mundo dice que conoce el ritual y hace que se lo expliquen todo!
Confucio dice:
"El ritual es justamente esto!


12 de març
Tot en l'infinit diu alguna cosa a algú.
Un pensament immens omple el tumult superb...
Vents, ones, flames, canyís, roques, tot viu!
Tot és ple d'ànimes.
                    VICTOR HUGO

12 de marzo
Todo en el infinito dice alguna cosa a alguien.
Un pensamiento inmenso llena el tumulto soberbio...
Vientos, olas, llamas, cañizos, rocas, ¡todo vive!
Todo está lleno de almas.
                    VICTOR HUGO

11 de març
Set dies (11-17 de març) per a comprendre la constant evolució dels cicles i permetre que el cicle perduri en un espiral que sempre s'enlaire.

11 de Marzo
Siete días (11-17 de Marzo) para comprender la constante evolución de los ciclos y permitir que el ciclo perdure en una espiral que siempre se alce.

10 de març
No és solament abstenint-se d'actuar que l'home accedeix a la llibertat del no-actuar: no és únicament renunciant que s'eleva a la perfecció.
Mai, en efecte, ni que fos un sol instant, ningú està sense realitzar alguna acció.
                                                                                         BHAGAVAD-GÎTÂ
10 de Marzo
No es solamente absteniéndose de actuar que el hombre accede a la libertad del no actuar: no es únicamene renunciando que se eleva a la perfección.
Nunca, en efecto, ni que fuese un solo instante, nadie está sin realizar alguna acción.
                                                                                         BHAGAVAD-GÎTÂ

9 de març
Els nostres sentits serveixen per a constatar, no per a conèixer. A través d'ells s'estableix un joc automàtic d'encreuament de nocions, i això és la il.lusió.
                                                          SCHWALLER DE LUBICZ
9 de Marzo
Nuestros sentidos sirven para constatar, no para conocer. A través de ellos se establece un juego automático de cruce de nociones, y eso es la ilusión.
                                                         SCHWALLER DE LUBICZ

8 de març
No hi ha un "instant sagrat". Cada instant és sagrat.
Així , viviu en l'eternitat i en la vida.
Car la vida eterna les uneix totes dues.
Tu ets pilota i jugador a la vegada.
                                          DIÀLEGS AMB L'ÀNGEL
8 de Marzo
No hay un "instante sagrado". Cada instante es sagrado.
Así, vive en la eternidad y en la vida.
Porque la vida eterna las une a las dos.
Tu eres pelota y jugador a la vez.
                                         DIÁLOGOS CON EL ÁNGEL


7 de març
El Suprem Saber, la Suprema Visió, consisteix a saber i veure  sense veure i saber.
                                                                    MESTRE ECKHART
7 de Marzo
El Saber Supremo, la Visión Suprema, consiste en saber y ver sin ver y saber.
                                                                    MAESTRO ECKHART
6 de març
La lucidesa és la ferida més semblant al sol.
                                                RENÉ CHAR
6 de Març
La lucidez es la herida más parecida al sol.
                                                RENÉ CHAR

5 de març
La xerrameca és l'escuma de l'aigua, l'acció és una gota d'or.
                                                                         PROVERBI  XINÈS
5 de Marzo
La palabrería es la espuma del agua, la acción es una gota de oro.
                                                                         PROVERBIO CHINO
4 de març
Set dies (4-10 de març) per a demostrar les pròpies aptituds i que un és capaç d'assumir responsabilitats eficaçment.

4 de Marzo
Siete días (4-10 de Marzo) para demostrar las propias aptitudes y que uno es capaz de asumir responsabilidades eficazmente.

3 de març
L'ensenyament que només entra als ulls i a les orelles s'assembla a un repàs fet en somnis.
                                                                                           PROVERBI XINÈS
3 de Marzo
La enseñanza que sólo entra en los ojos y en las orejas se parece a un repaso hecho en sueños.
                                                                                           PROVERBIO CHINO

2 de març
L'home està per inventar cada dia.
                                               JEAN-PAUL SARTRE
2 de Marzo
El hombre está por inventar cada día.
                                               JEAN-PAUL SARTRE

1 de març
El destí del buscador depèn de la ruta que segueixi.
                                                    IBN AL-'ARABÍ
1 de Marzo
El destino del buscador depende de la ruta que siga.
                                                    IBN AL-'ARABÍ-Mireu bé aquest cercle!
Quan rebia un visitant, Graf Dürckheim sempre s'ho feis venir bé per deixar-lo sol un moment.
Deixava sobre la taula un full de paper on hi havia traçat aquest cercle.
I sobre la taula hi havia un llapis...
Quan tornava, donava un cop d'ull al dibuix.
-Quan rebia un occidental, passava que quan tornava el cercle estava...tancat! Si rebia un japonès, el cercle mai no estava tancat!
                                                                     (Jacques Castername,
                                                             Garçon, un valium et deux aspirines)
-¡Mirad bien este círculo!
Cuando recibía un visitante, Graf Dürckheim siempre se lo hacía ir bien para dejarlo solo un momento. Dejaba sobre la mesa una hoja de papel en la que había trazado este círculo.
Y sobre la mesa había un lápiz...
Cuando volvía, echaba un vistazo al dibujo.
-Cuando recibía a un occidental, pasaba que cuando volvía el círculo estaba...¡cerrado! Si recibía a un japonés, ¡el círculo no estaba nunca cerrado!
                                                                     (Jacques Castername, 
                                                             Garçon, un valium et deux aspirines)


28 de febrer
Si la papallona s'ha cremat en el llum, el llum ha conegut les ales de la papallona i les ha estimat.
                                                                                            EVANGELI DE LA COLOMA
28 de Febrero
Si la mariposa se ha quemado en la luz, la luz ha conocido las alas de la mariposa y las ha amado.
                                                                                           EVANGELIO DE LA COLOMA

27 de febrer
Prendre consciència és transformar en mirall el vel que cobreix la llum.
                                                                             TAO-TE-KING
27 de Febrero
Tomar conciencia es transformar en espejo el velo que cubre la luz.
                                                                             TAO-TE-KING


26 de febrer
Set dies (26 de febrer-3 de març) per a sortir de la crisàlide, eixamplar el propi horitzó i seguir la sentència zen: avança.

26 de Febrero
Siete días (26 de Febrero- 3 de Marzo) para salir de la crisálida, ampliar el propio horizonte y seguir la sentencia zen: avanza.25 de febrer
No limiteu la vostra existència amb el pretext de rebutjar el que no és essencial, ja que aquesta noció d'essencial també us és inculcada per la vostra ment.
                                                           EL BREVIARI DEL CAVALLER
25 de Febrero
No limitéis vuestra existencia con el pretexto de rechazar lo que no es esencial, ya que esta noción de esencial también os es inculcada por vuestra mente.
                                                           EL BREVIARIO DEL CABALLERO24 de febrer
La veritable falta és aquella que no es corregeix.
                                                   CONFUCI
24 de Febrero
La verdadera falta es aquella que no se corrige.
                                                   CONFUCIO

23 de febrer
Jo sóc jo mateixa reposant en mi mateixa.
                                          MÂ ANANDAMAYI
23 de Febrero
Yo soy yo misma reposando en mí misma.
                                          MÂ ANANDAMAYI

22 de febrer
L'amor no escatima. La lleialtat dóna bon consell.
                                                            CONFUCI
22 de Febrero
El amor no escatima. La lealtad da buen consejo.
                                                            CONFUCIO

21 de febrer
El meu amor, el donaria encara que no me'l demanéssiu, ja que teniu dret a compartir-lo.
                                                                                             SAI BABA
21 de Febrero
Mi amor, lo daría aunque no me lo pidiéseis, ya que tenéis derecho a compartirlo.
                                                                                             SAI BABA
20 de febrer
La magrana acaba fent esclatar la pell.
                                     JEAN GRENIER
20 de Febrero
La granada acaba haciendo estallar la piel.
                                     JEAN GRENIER                                                             

19 de febrer
Set dies (19-25 de febrer) per a assegurar eficaçment la pròpia supervivència en la immobilitat gelada i el rigor de l'època mitjaçant una assenyada previsió.

19 de Febrero (19-25 de Febrero) para asegurar eficazmente la propia supervivencia en la inmovilidad helada y el rigor de la época mediante una sensata previsión.

El 19 de febrer, quan el sol entra a Peixos, és el moment en què l'individu, que ha estat portat per la seva mare durant nou mesos, comprèn que por ésser portat per la seva ànima i trascendir la seva vida. És el moment de la intuïció i de la síntesi, el moment de la vida trobada, el moment de l'experiència mística en què hom entra en comunió amb la música de les esferes. És el moment en què cadascun de nosaltres ha de tornar a centrar-se, a trobar el seu punt d'equilibri en el remolí de la vida.

El 19 de Febrero, cuando el sol entra en Piscis, es el momento en que el individuo, que ha estado en el vientre de su madre durante nueve meses, comprende que puede ser portado por su alma y trascender su vida. Es el momento de la intuición y de la síntesis, el momento de encuentro con la vida, el momento de la experiencia mística en que cada uno entra en comunión con la música de las esferas. Es el momento en que cada uno de nosotros ha de volver a centrarse, a encontrar su punto de equilibrio en el remolino de la vida.

                                                        
18 de febrer
Ésser-silenci.
Qui roman immòbil al fons de si mateix,
on la paraula arrela i neix,
ateny la font inefable i s'està quiet.
                                      RAINER MARIA RILKE

18 de Febrero
Ser-silencio.
Quien se está inmóvil en el fondo de sí mismo,
donde la palabra enraiza y nace,
alcanza la fuente inefable y se está quieto.
                                     RAINER MARIA RILKE17 de febrer
Si has de viure enmig del tumult, no li lliuris mai el teu cos. Mantingues la teva ànima en calma i retirada. És un santuari on trobaràs, quan vulguis, la felicitat.
                                                                     ALEXANDRA DAVID NEEL
17 de Febrero
Si has de vivir enmedio del tumulto, no le libres nunca tu cuerpo.Mantén tu alma en calma y retirada. Es un santuario donde encontrarás, cuando quieras, la felicidad.
                                                                     ALEXANDRA DAVID NEEL


16 de febrer
El més bell regal que podeu oferir-me és que estimeu tothom.
                                                                 SWÂMI RÂMDÂS A SRI ANANDA
16 de Febrero
El más bello regalo que podéis ofrecerme es que améis a todo el mundo.
                                                                SWÂMI RÂMDÂS A SRI ANANDA
                                                               

15 de febrer
Com el pinyol del fruit que s'ha d'obrir perquè el seu cor aparegui al sol, cal que coneguis el dolor. I si el teu cor pogués continuar meravellant-se dels miracles quotidians de la teva vida, el teu dolor no et semblaria pas menys meravellós que la teva joia: acceptaries les estacions del teu cor com has acceptat sempre les estacions que passen pels camps.
                                                                             KHALIL GIBRAN
15 de Febrero
Como el hueso del fruto que ha de abrirse para que su corazón aparezca al sol, hace falta que conozcas tu dolor. Y si tu corazón pudiera continuar maravillándose de los milagros cotidianos de tu vida, tu dolor no te parecería menos maravilloso que tu gozo: aceptarías las estaciones de tu corazón como has aceptado siempre las estaciones que pasan por los campos.
                                                                            KHALIL GIBRAN


14 de febrer
Tria un bon terreny per a la teva casa.
Tria el que és profund al teu cor.
Tria envers els altres la benevolència.
Tria en les paraules la veritat.
Tria en política el bon ordre.
Tria en els negocis l'eficàcia.
Tria per actuar l'oportunitat.
No rivalitzis: seràs irreprotxable.
                                  TAO-TE-KING

14 de Febrero
Escoge un buen terrerno para tu casa.
Escoge lo que es profundo en tu corazón.
Escoge hacia los otros la benevolencia.
Escoge en las palabras la verdad.
Escoge en política el buen orden.
Escoge en los negocios la eficacia.
Escoge para actuar la oportunidad.
No rivalices: serás irreprochable.
                               TAO-TE-KING


13 de febrer
Cal un obstacle nou per a un saber nou.
                                           HENRI MICHAUX
13 de Febrero
Hace falta un obstáculo nuevo para un saber nuevo.
                                           HENRI MICHAUX


12 de febrer
Set dies (12-18 de febrer) per a experimentar la pròpia força interior i posar a prova la pròpia compassió en les vicissituds que ens reserven les nostres relacions amb els altres.

12 de Febrero
Siete dias (12-18 de Febrero) para experimentar la propia fuerza interior y poner a prueba la propia compasión en las vicisitudes que nos reservan nuestras relaciones con los otros.

11 de febrer
Sovint dius: "M'agradaria donar, però nomès qui s'ho mereixi".
Aquest no és el llenguatge que fan servir els arbres del teu jardí ni els ramats dels teus prats.
Ells donen per a viure. Retenir és morir.
                                                          KHALIL GIBRAN
11 de Febrero
A menudo dices: " Me gustaría dar, pero sólo a quien lo merezca".
Este no es el lenguaje que hacen servir los árboles de tu jardín ni los rebaños de tus padres.
Ellos dan para vivir. Retener es morir.
                                                         KHALIL GIBRAN

10 de febrer
Amb les pedres que em llanceu, construeixo els graons que porten a Casa meva.
                                                                                      ORIA
10 de Febrero
Con las piedras que me lanzáis, construyo los escalones que llevan a mi Casa.
                                                                                     ORIA
9 de febrer
Tot el que no es dóna es perd.
                                PROVERBI HINDÚ
9 de Febrero
Todo lo que no se da se pierde.
                                PROVERBIO HINDÚ
8 de febrer
El futur no es pateix, es fa.
                                GEORGE BERNANOS
8 de Febrero
El futuro no se padece, se hace.
                                GEORGE BERNANOS

7 de febrer
Tot és vertader, tot és fals,
tot és vertader i fals alhora,
tot és fals i vertader alhora:
tal és el vertader caràcter de la Llei.
                                  PRAJNAPARAMITA-SUTRA
7 de Febrer
Todo es verdadero, todo es falso,
todo es verdadero y falso a la vez,
todo es falso y verdadero a la vez:
tal es el verdadero caracter de la Ley.
                                  PRAJNAPARAMITA-SUTRA

6 de febrer
Estimeu-vos l'un a l'altre, però no feu de l'amor una aliança que us encadeni l'un a l'altre. Ompliu cadascun la copa de l'altre, però no beveu en la mateixa copa. Alceu-vos l'un al costat de l'altre, però no massa prop. Car el roure no creix a l'ombra del xiprer.
                                                                KHALIL GIBRAN

6 de Febrero
Amaos uno al otro, pero no hagáis del  amor una alianza que os encadene el uno al otro. Llenad cada uno la copa del otro, pero no bebáis en la mismacopa. Alzaos uno al lado del otro, pero no demasiado cerca. Porque el roble no crece a la sombra del ciprés.
                                                                KHALIL GIBRAN


5 de febrer
Set dies (5-11 de febrer) per a ésser el que un és i no la projecció dels somnis dels altres.

5 de Febrero (5-11 de Febrero) para ser lo que uno es y no la proyección de los sueños de los otros.

4 de febrer
Déu va crear l'home com a ànima individual, i per tant essencial en l'estructura de l'univers, ja sigui en el paper transitori de pilar o en el de paràsit. El seu alliberament és, si ell ho vol, final,immediat: depèn de valors espirituals, no materials.
                                                               PARAMAHANSA YOGANANDA
4 de Febrero
Dios creó al hombre como alma individual, y por tanto esencial en la estructura del universo, ya sea en el papel transitorio de pilar o en el de parásito. Su liberación es, si él lo quiere, final, inmediata: depende de valores espirituales, no materiales.
                                                               PARAMAHANSA YOGANANDA

3 de febrer
Si volem salvar la nostra existència i no pensar més que en el fi etern, hi ha un mitjà per a fer-ho: esdevenir als propis ulls, cada dia, una criatura veritablement nova.
                                                                      RABÍ NACHMAN DE BRESLAU
3  de Febrero
Si queremos salvar nuestra existencia y no pensar más que en el final eterno, hay un medio para hacerlo: convertirse a los propios ojos, cada día, en una criatura verdaderamente nueva.
                                                                     RABÍ NACHMAN DE BRESLAU

2 de febrer
L'home és diví per essència, però no ho sap sinó massa rarament, i quan ho sent per intuició té por d'admetre-ho...molta gent tem haver de treure totes les conseqüències de la creença en aquesta veritat.
                                                                   SRI HAMSANANDA

2 de Febrero
El hombre es divino por esencia, pero no lo sabe sino muy raramente, y cuando lo siente por intuición tiene miedo de admitirlo...mucha gente teme tener que sacar todas las consecuencias de la creencia en esta verdad.
                                                                   SRI HAMSANANDA         

1 de febrer
¿Per què obstruïm el camí que condueix als tresors que posseïm? ¿Quina força ens fa tanta por davant la inacció? És la porta, només la porta, que és pesada d'empènyer. És estrany que la nostra natura posseeixi a la vegada la possibilitat del desvetllament i la por de donar-s'hi.
                                                                           OLIVIER GERMAIN-THOMAS

1 de Febrero
¿Porqué obstruimos el camino que conduce a los tesoros que poseemos? ¿Qué fuerza nos da tanto miedo frente a la inacción? Es la puerta, sólo la puerta, que es pesada de empujar. Es extraño que nuestra naturaleza posea a la vez la posibilidad de desvelo y el miedo de darse.
                                                                           OLIVIER GERMAIN-THOMAS                                                      
FEBRER
La lletra r s'escriu amb la forma lenticular de la boca-RA-és també el nom genèric de l'entrada, perquè comunica amb els pulmons i l'estòmac. La boca s'obre i es tanca per menjar, respirar i parlar, com l'ull s'obre i es tanca per a rebre o rebutjar la llum. Llur funció és doble, emissora i receptora. En relació amb les dues lluminàries. Els dos ulls són el seu símbol. El nom de l'ull significa també: fer, crear. I el nom de Râ, el senyor suprem, s'escriu amb la boca.
         Així parlen els jeroglífics.

FEBRERO
La letra r se escribe con la forma lenticular de la boca-RA-es también el nombre genérico de la entrada, porque comunica con los pulmones y el estómago. La boca se abre i se cierra para comer, respirar y hablar, como el ojo se abre y se cierra para recibir o rechazar la luz. Su función es doble, emisora y receptora. En relación con las dos luminarias. Los dos ojos son su símbolo. El nombre del ojo significa también: hacer, crear. Y el  nombre de Râ, el señor supremos, se escribe con la boca.
        Así hablan los jeroglíficos.31 de gener
Déu no se't mostra en persona, sinó en acció.
                                                        GANDHI
31 de Enero
Dios no se te muestra en persona, sino en acción.
                                                        GANDHI

30 de gener
Aculls en tu el mal i el transformes en bé.
Perquè el mal no existeix, tan sols existeixla força no transformada.
                                                                 DIÀLEGS AMB L'ÀNGEL

30  de Enero
Acoges en ti el mal y lo transformas en bien.
Porque el mal no existe, tan sólo existe la fuerza no transformada.
                                                                 DIÁLOGOS CON EL ÁNGEL.

29 de gener
Set dies (29 de gener-4 de febrer) per a fer néixer un nou univers i un ésser humà alliberat del passat.

29 de Enero
Siete días (29 de Enero- 4 de Febrero) para hacer nacer un nuevo universo y un ser humano liberado del pasado.

28 de gener
Els ulls del Desvetllament son innombrables, però el Desvetllament només té un ull.
                                                                      MICHEL RANDOM
28 de Enero
Los ojos del Despertar son innombrables, pero el Despertar sólo tiene un ojo.
                                                                      MICHEL RANDOM
27 de gener
Trenqueu els vostres límits, feu saltar les barreres d'allò que us posa traves, mobilitzeu la vostra voluntat, exigiu la llibertat com un dret, sigueu allò que vulgueu ésser. Descobriu allò que us agradaria fer i feu tot el possible per aconseguir-ho.

27 de Enero
Romped vuestros límites, haced saltar las barreras de aquello que os pone trabas, movilizad vuestra voluntad, exigid la libertad como un derecho, sed aquello que queráis ser. Descubrid aquello que os gustaría hacer y haced todo lo posible por conseguirlo.

26 de gener
Escoltar, és escoltar l'absència de so. Mirar, és mirar l'absència de forma.
                                                             EL SECRET DE LA FLOR D'OR
26 de Enero
Escuchar, es escuchar la ausencia de sonido. Mirar, es mirar la ausencia de forma.
                                                             EL SECRETO DE LA FLOR DE ORO
25 de gener
Si difereixes de mi, germà, lluny de ferir-me, m'enriqueixes.
                                                             ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
25 de Enero
Si difieres de mi, hermano, lejos de herirme, me enriqueces.
                                                             ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY                                          

24 de gener
El foc que crema en tu-el foc del cos-s'anomena vida, i construeix.
La febre destrueix.
És el mateix foc, però que ha ultrapassat la mesura.
El teu cor batega setanta vegades, set vegades deu.
El set és el ritme de l'home.
La ferida més profunda es cura en set dies, si el destructor no és allà.
                                                             DIÀLEGS AMB L'ÀNGEL

24 de Enero
El fuego que quema en ti - el fuego del cuerpo- se llama vida, y construye.
La fiebre destruye.
Es el mismo fuego, pero que ha ultrapasado la medida.
Tu corazón late setenta veces, siete veces diez.
El siete és el ritmo del hombre.
La herida más profunda se cura en siete días, si el destructor no está allí.
                                                               DIÁLOGOS CON EL ÁNGEL


23 de gener
Aquell a qui agrada aprendre és molt aprop del saber.
                                              CONFUCI
23 de Enero
Aquel a quien gusta aprender está muy cerca del saber.
                                              CONFUCIO

22 de gener
Set dies (22-28 de gener) per a donar prova de clarividència, per a aprendre a veure a través dels fets de l'existència quotidiana un sentit amagat.

22 de Enero
Siete días (22-28 de Enero) para dar prueba de clarividencia, para aprender a ver a través de los hechos de la existencia cotidiana un sentido oculto.

21 de gener
Som com les nous, cal que en trenquin per a descobrir-nos.
                                                                  KHALIL GIBRAN
21 de Enero
Somos como las nueces, hace falta que nos rompan para descubrirnos.
                                                                  KHALIL GIBRAN


El 20 de gener, quan el Sol entra a Aquari, ha arribat el moment de reunir els homes en una fraternitat que miri cap el futur, en una comunitat de persones fortes i obertes que mirin d'una altra manera el temps i el futur. És el moment que cadascun de nosaltres nodreixi l'esperança cada dia amb una fe i una convicció profundes. És aquesta flama interior allò que Aquari és cridat a atiar en ell i en els altres.
20 de gener
Que pugui tan sols fer de la meva vida una cosa sencilla i recta, semblant a una flauta de canya que tu puguis omplir de música.
                                                                   RABINDRANÂTTH TAGORE

El 20 de Enero, cuando el Sol entra en Acuario, ha llegado el momento de reunir a los hombres en una fraternidad que mire hacia el futuro, en una comunidad de personas fuertes y abiertas que miren de otra forma el tiempo y el futuro. Es el momento para que cada uno de nosotros nutra la esperanza cada dia con fe y una convicción profundas. Es esta llama interior aquello que Acuario está llamado a animar en él y en los otros.

20 de Enero
Que pueda solamente hacer de mi vida una cosa sencilla y recta, parecida a una flauta de caña que tu puedas llenar de música.
                                                                   RABINDRANÂTTH TAGORE
19 de gener
És bó néixer en una religió, però no morir-hi.
                                                      KRISHNAMURTI
19 de Enero
Es bueno nacer en una religión, pero no morir en ella.
                                                      KRISHNAMURTI
18 de gener
El savi governa amb el no fer, ensenya amb el no dir, acompleix la seva tasca sense prevaler-se'n, acaba la seva obra sense aferrar-s'hi, i, com que no s'hi aferra, es manté.
                                                                                         TAO-TE-KING
18 de Enero
El sabio gobierna con el no hacer, enseña con el no decir, cumple su tarea sin prevalecerse, acaba su obra sin aferrarse, y, como no se aferra, se mantiene.
                                                                                         TAO-TE-KING


17  de gener
La distància entre vosaltres i Déu és la mateixa que hi ha entre vosaltres i vosaltres mateixos. Si una persona està molt lluny d'ella mateixa, aleshores Déu està molt lluny d'ella.
                                                                                                          SAI BABA
17 de Enero
La distancia entre vosotros y Dios es la misma que hay entre vosotros y vosotros mismos. Si una persona está muy lejos de ella misma, entonces Dios está muy lejos de ella.
                                                                                                           SAI BABA
16 de gener
Estigueu-vos asseguts amb tota la majestat inalterable i incommovible de la muntanya. La muntanya és completament natural i roman ben establerta damunt la seva base, sigui quina sigui la violència dels vents que l'assalten o l'espessor dels núvols foscos que giravolten al seu cim. Asseguts com una muntanya, dixeu que el vostre esperit s'elevi, prengui volada i plani pel cel.
                                                                                                            SOGYAL RINPOCHÉ
16 de Enero
Estad sentados con toda la majestad inalterable e inconmovible de la montaña. La montaña es completamente natural y permanece estable sobre su base, sea cual sea la violencia de los vientos que la asaltan o el espesor de las nubes oscuras que dan vueltas sobre su cima. Sentados como una montaña, dejad que vuestro espíritu se eleve, tome alzada y planee por el cielo.
                                                                                                            SOGYAL RINPOCHÉ

15 de gener
Set dies (15-21 de gener) per a consagrar-se a la recerca de la serenitat i de la llibertat interior tot practicant amb disciplina.

15 de Enero
Siete dias (15-21 de enero) para consagrarse en la búsqueda de la serenidad y de la libertad interior practicando con disciplina.

14 de gener
Ets un jardí reclós, germana meva, esposa, un jardí reclós, una font segellada. Els teus recs formen un verger de magraners i de fruits exquisits.
                                                                     CÀNTIC DELS CÀNTICS
14 de Enero
Eres un jardín recluido, hermana mía, un jardín recluido, un fuente sellada. Tus riegos forman un vergel de granados y de frutos exquisitos.
                                                                     CÁNTICO DE LOS CÁNTICOS
 13 de gener
Els negres consideren que els blancs tenen por del seu cos. Per als negres, el cos té el seu lloc, fins i tot durant les celebracions religioses, en particular com a instruments de celebració.
                                                                                            NATHAN JONES

13 de Enero
Los negros consideran que los blancos tienen miedo de su cuerpo. Para los negros, el cuerpo tiene su lugar, incluso durante las celebraciones religiosas, en particular como instrumentos de celebración.
                                                                                             NATHAN JONES
12 de gener
Quan vaig fer del meu cos el meu propi monestir, vaig abandonar el monestir de la ciutat.
                                                                                     MILAREPA
12  de Enero
Cuando hice de mi cuerpo mi propio monasterio, abandoné el monasterio de la ciudad.
                                                                                     MILAREPA
11 de gener
Situar l'espiritualitat al nivell de la sexualitat, ja sigui en el sentit de l'abstinència o de la utilització per a aquesta fi, és col.locar-la ben baix. Mirem d'arribar a l'Ànima, no a dur una vida amb o sense sexualitat.
                                                                                      SWAMI SHANKARANANDA GIRI

11 de Enero
Situar la espiritualidad al nivel de la sexualidad, ya sea en  el sentido de la abstinencia o de la utilización para este fin, es colocarla bien bajo. Miremos de llegar al Alma, no a llevar una vida con o sin sexualidad.
                                                                                       SWAMI SHANKARANANDA GIRI

10 de gener
Beneïts
siguin els llits en què caiem
per adorar-nos l'un a l'altre
en la nit.
Mai, no,mai
prou nus per a conèixer
l'Altre en la seva totalitat.
                LEE PIEPER

10 de Enero
Benditos
sean los lechos en que caemos
para adorarnos el uno al otro
en la noche.
Nunca, no, nunca
lo bastante desnudos para conocer
al Otro en su totalidad.
                LEE PIEPER

9 de gener
L'Àngel viu en el somriure.
El somriure és el símbol. El somriure és el pont.
No el rictus ni la rialla.
La rialla és contrària al plor.
El somriure no té contrari.
               DIÀLEGS AMB L'ÀNGEL

9 de Enero
Ángel vive en la sonrisa.
La sonrisa es el símbolo. La sonrisa es el puente.
No el rictus ni la carcajada.
La carcajada es contraria al llanto.
La sonrisa no tiene contrario.
              DIÁLOGOS CON ÁNGEL

8 de gener
Set dies (8-14 de gener) per alliberar-se de les inhibicions socials i retrobar la saviesa del cos.


8 de Enero

Siete días(8-14 de enero) para liberarse de las inhibiciones sociales y reencontrar la sabiduría del cuerpo.

7 de gener
Sigues feliç un instant. Aquest instant és la teva vida.
          OMAR KHAYYÂM

7 de Enero
Sé feliz un instante. Este instante es es tu vida.
           OMAR KHAYYÂM


6 de gener
¿Per què, quan neix un infant, només li mirem els membres, els ulls, les orelles i els dits? ¿Per què no ens preocupem igualment del seu esperit?
          JERRY LEWIS

6 de Enero
¿Porqué cuando nace un niño, sólo le miramos los miembros, los ojos, las orejas y los dedos? ¿Porqué no nos preocupamos igualmente de su espíritu?
           JERRY LEWIS

5 de gener
No us burleu,
no deploreu,
no maleïu,
ans compreneu.
     SPINOZA

5 de Enero
No os burleis,
no deploréis,
no maldigáis,
antes comprended.
     SPINOZA


4 de gener
Quan un arriba a la certesa, experimenta una de les alegries més grans que pot sentir l'ànima humana.   LOUIS PASTEUR

4 de Enero
Cuando uno llega la certeza,  experimenta una de las alegrías más grandes que puede sentir el alma humana.   LOUIS PASTEUR

       

3 de gener
En el camí espiritual no s'ha de buscar res d'extraordinari. L'extraordinari es troba en la profunditat de l'ordinari.

3 de Enero
En el camino espiritual no se ha de buscar nada extraordinario. Lo extraordinario se encuentra en la profundidad de lo ordinario.

2 de gener
El primer matí de la Creació va.escriure els mots que l'última alba del Judici final desxifrarà. 
2 de Enero.
La primera mañana de la Creación escribió las palabras que el último alba del Juicio final descifrará.
                          OMAR KHAYAYÂM
1er  de gener
Set dies (1-7 de gener) per a  explorar el món, recuperar la confiança tot vencent la por a l'inconegut i descobrir les lleis subjacents als fenòmens complexos de la natura.
1 de Enero.
Siete días(1-7 de enero) para explorar el mundo, recuperar la confianza venciendo el miedo a lo desconocido y descubrir las leyes subyacentes a los fenómenos complejos de la naturaleza.

En el pensament xinès, la idea de moviment s'associa a la idea d'aprofitar l'ocasió. Tot canvi, tota situació de crisi, és una ocasió per a evolucionar i revelar-se a un mateix. Així és amb les nombroses situacions doloroses que l'existència ens proposa: pèrdua d'un ésser estimat, divorci, pèrdua de la feina, trasllats...

En el pensamiento chino, la idea de movimiento se asocia a la idea de aprovechar la ocasión. Todo cambio, toda ocasión de crisis, es una ocasión para evolucionar y rebelarse a uno mismo. Así es con las numerosas situaciones dolorosas que la existencia nos propone: pérdida de un ser querido, divorcio, pérdida de trabajo, traslados...


Ideograma que significa Ocasió per aprofitar.
Ideograma que significa Ocasión para aprovechar.

2 comentarios:

 1. La fe no puede convivir con el miedo...
  Gracias Sonia por formar parte de mi vida. Feliz 2015!!!

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Gracias a ti. Lo mismo digo!!! A mi también me gusta contar con tu compañía en este camino de aprendizaje que es la vida. ¡Un abrazo!

   Eliminar

Me encantará que dejes tu opinión y propuestas.